PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou každého pripravovaného projektu, či už sa jedná o výstavbu rodinného domu alebo väčšieho súboru stavieb. Projektovú dokumentáciu vypracovávame na základe požiadaviek zadávateľa s prihliadnutím na normy a danosti územia, kde sa projekt bude realizovať. V rámci projektovej dokumentácie vie naša spoločnosť vypracovať nasledujúce dokumenty:

 • Projektová štúdia
 • Dokumentácia pre územný plán
 • Dokumentácia pre územnej rozhodnutie
 • Dokumentácia pre stavebné povolenie
 • Dokumentácia pre realizáciu stavby

Jednotlivé typy projektových dokumentácii, ktoré vie naša spoločnosť vypracovať:

 • Bytové, rodinné, apartmánové a polyfunkčné domy
 • Rezidencie
 • Administratívne budovy
 • Penzióny a Hotely
 • Domovy dôchodcov a hospice
 • Zdravotnícke centrá
 • Výrobné haly a priemyselné parky
 • Aquaparky
 • Wellness
 • Nákupné centrá
 • Čističky odpadových vôd (ČOV)
 • rôzne typy elektrární, pyrolýzne a bioplynové stanice
 • Technológie na zelenú energiu
 • Technológie na spracovanie odpadov, elektrickej a tepelnej energie
 • Inžinierske siete (voda, kanalizácia, plyn, elektrické vedenie, verejné osvetlenie, dátové vedenia)
 • Cestné, statické a pešie komunikácie
 • Hospodárske dvory
 • Projekty vodojemov
 • Rekonštrukcie budov všetkých kategórii
 • Kultúrne pamiatky
 • v prípade veľkých projektov návrh celých mestských štvrtí
 • po dohode spracujeme aj iné atypické projekty

 

Projektová štúdia

Cieľom projektovej štúdie je stanoviť hlavné tvarové prvky stavby. Pre výber ideálneho riešenia je nutné najskôr podrobne preskúmať výškopisné, polohopisné a unikátne znaky okolia, poprípade históriu územia. Na základe takto získaných informácií sú vytvorené pracovné varianty projektu, ktoré sú v súlade s územím, kde sa stavba bude nachádzať. Zároveň sa vytvorí a zosúladí projekt v maximálnej možnej miere podľa požiadaviek investora.

Projektová štúdia sa využíva predovšetkým na zistenie, či investičný zámer je v súlade s územným plánom a aké budú finančné náklady investora na realizáciu výstavby. Takto spracovanú štúdiu je možné predložiť na úradoch, používať ju na prezentácie účastníkom stavebného managementu, poprípade ju predložiť k príprave prvotného zámeru.

Projektová štúdia stavby obsahuje:

 • Identifikáciu, textovú správu, situáciu, definované objemy jednotlivých funkčných plôch, rozloženie plôch v situácii, objemové skice.
 • Širšie vzťahy – umiestnenie pozemku
 • Situácia širšie vzťahy – zakreslenie budov, cestných a peších komunikácii, statickej dopravy, zelene,…
 • Usadenie stavby na predloženom pozemku
 • Doprava – navrhnutie nových cestných a peších komunikácii, statickej dopravy, zelene,…
 • Návrh napojenia na IS (voda, elektrika, plyn, kanalizácia, dátové vedenia)
 • Zákres návrhu do katastrálnej mapy
 • Pôdorysy budov
 • Rezy budov
 • Pohľady budov
 • Energetická náročnosť – spotreba elektriky, plynu, vody, tepla, …
 • Predbežný rozpočet stavby podľa UNIKY
 • Jednoduchá technická správa
 • Vizualizácie stavby základného typu

 

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

Dokumentácia pre územné rozhodnutie slúži na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby s cieľom získať súhlasné rozhodnutie od všetkých dotknutých organizácii o možnosti výstavby. Taktiež táto dokumentácia slúži ako základný podklad na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie.

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie obsahuje:

 • Mapa širších vzťahov okolia projektu
 • Situácia riešeného územia
 • Dopravná situácia
 • Zásobovanie vodou
 • Odkanalizovanie územia
 • Zásobovanie elektrickou energiou
 • Zásobovanie plynom
 • Dátové rozvody
 • Priečny rez územia
 • Napojenie lokality na cestnú komunikáciu
 • Podklady na hygienu
 • Požiarna ochrana
 • Riešenie statickej dopravy
 • Pôdorysy
 • Priečny rez
 • Technická správa
 • Geometrický plán (ak projekt vyžaduje)
 • EIA (ak projekt vyžaduje)

 

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Stavebné povolenie je nevyhnutný dokument pre začiatok realizácie stavby, ktorá je možná až po nadobudnutí jeho právoplatnosti. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia sa podáva na príslušnom stavebnom úrade vo forme vyplneného tlačiva spolu s ďalšími prikladanými dokumentami a projektovou dokumentáciou.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie obsahuje:

a.) Sprievodnú správu

b.) Súhrnnú technickú správu

 • navrhované urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby, jej konštrukčné časti a použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby a dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
 • požiarno-bezpečnostné riešenie objektov,
 • nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu (vrátane pešej komunikácie a statickej dopravy), zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia,
 • údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického vybavenia) a o jestvujúcich ochranných pásmach,
 • údaje o zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy, alebo nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,
 • údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi a organizáciami podľa osobitných predpisov, ak boli obstarané pred podaním žiadosti,
 • usporiadanie staveniska a opatrenia na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,
 • spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke,

c.) Celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením:

 • hranice pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich,
 • podzemných sietí a zariadení technického vybavenia,
 • návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia,
 • ochranných pásiem, ak ide o líniovú stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke 1:10 000 alebo 1:50 000, ďalšie výkresy podľa účelu a zložitostí stavby,

d.) Vytyčovacie výkresy

e.) Stavebné výkresy stavby,

 • pôdorysy, rezy a pohľady obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcii a časti stavby (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné konštrukcie, komíny),
 • polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia,
 • schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (napr. zdravotechnické vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné), technické zariadenia (napr. kotolne a výťahy),
 • Podľa požiadaviek stavby – projekt vzduchotechniky a klimatizácie, verejné osvetlenie, kamerový a zabezpečovací systém
 • úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, protipožiarnej ochrany a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby,

f.) Statické posúdenie stavby,

g.) Návrh úpravy okolia stavby

h.) Umiestnenie strojov a zariadení

 • ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením, stavebné výkresy, ktoré obsahujú priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácii,

i.) Architektúra a dizajn budovy

j.) Vizualizácie projektu

k.) Cestná, pešia a statická komunikácia

l.) Zabezpečenie energetického certifikátu budovy

Po dohode s investorom je možné naprojektovať objekty a stavby s nadštandardnými službami a vybavením (napr. inteligentný dom,…).

 

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby slúži na určenie hlavne statického, architektonického, konštrukčného, materiálového a kvalitatívneho riešenia stavby, vrátane všetkých technických správ pre jednotlivé objekty a výkazov materiálov potrebných na realizáciu stavby. Súčasťou tejto dokumentácie je podrobný rozpočet nákladov celej stavby a výkaz výmer, ktorý slúži pre zadanie výstavby stavebnej spoločnosti, výber dodávok materiálu a kúpe potrebných technológii a materiálov stavby. Podrobný rozpočet celkových nákladov stavby pritom slúži investorovi na vytvorenie konkrétneho obrazu o celkových nákladoch na realizáciu stavby, na základe ktorého sú potom posudzované jednotlivé ponuky od konkrétnych dodávateľov stavby a kontrola počas realizácie projektu.