BUSINESS PLÁN

Business plán (podnikateľský zámer) je dokument, ktorý sprostredkováva prvý a najdôležitejší dojem o firme a jej investičnom zámere. Mapuje a analyzuje celé obdobie od úmyslu podnikať až po obdobie, kedy sa podnikateľovi začnú vracať vložené prostriedky. Podnikateľský plán opisuje všetky kľúčové vonkajšie i vnútorné faktory súvisiace so založením a chodom podniku.

Význam podnikateľského plánu:

 • poskytuje všetky podstatné informácie o spoločnosti, produkte, marketingových aktivitách, o výrobe, o personáli, o nákladoch, výnosoch, výsledku hospodárenia,
 • umožňuje vykonávať lepšie rozhodnutia v budúcnosti ako pre investora (podnikateľa), tak i prevádzku samotnú,
 • zabezpečiť kontrolu dosahovania stanovených cieľov.

Podnikateľský plán má presvedčiť:

 • investorov (návratnosť vlož. investícií, ziskovosť podniku, prežitie, úspech podniku),
 • ľudí alebo finančné inštitúcie, ktorí poskytujú finančné prostriedky (cash flow),
 • manažment spoločnosti (použité metódy pri vypracovaní plánu, poloha prevádzky, určené ciele, cenotvorba, očakávaný výsledok hospodárenia…).

Využitie Podnikateľského plánu:

 • pre prezentáciu podniku, v prípade potreby získania finančných prostriedkov, či už formou úveru, dotácie alebo formou získania kapitálu od potenciálnych investorov a spoločníkov,
 • zhodnotenie podnikania ešte pred jeho realizáciou (či sa oplatí investovať svoje alebo cudzie zdroje do tohto podnikania),
 • slúži ako nástroj kontroly po začatí prevádzky.

Funkcie Business plánu:

 • budúcemu podnikateľovi má preukázať reálnosť alebo nereálnosť realizácie jeho zámeru, ak sa dodržia stanovené podmienky,
 • podnikateľ získa informácie o potrebnej výške prevádzkového kapitálu, výške nákladov (výdavkov), výnosov (príjmov), efektívnosti podnikania a pod.,
 • je podkladom na získanie úveru alebo podpory z rôznych podporných programov, resp. od tzv. tichého spoločníka,
 • je nástrojom kontroly a riadenia podnikateľskej činnosti, či sa plnia zámery v podnikateľskom pláne a umožňuje analyzovať dôvody prípadných odchýlok.