EKONOMICKÉ PORADENSTVO

V rámci prípravy plánovaného investičného zámeru je potrebné, aby investor najskôr vypracoval Business plán (podnikateľský zámer) alebo Feasibility Study (štúdia uskutočniteľnosti), ktorý/á mu ukáže, či je jeho projekt pri nastavených podmienkach na trhu realizovateľný a rentabilný. Tieto dokumenty sa vypracovávajú v závislosti od typu projektu a účelu využitia materiálu. Tieto materiály následne môžu byť využité na získanie finančných prostriedkov pre projekt z:

  • bankových inštitúcii,
  • súkromných inštitúcii,
  • investorov a tichých spoločníkov,
  • fondov EÚ.

K týmto materiálom vypracovávame aj skrátené materiály Teaser a Exekutive Summary, ktoré ponúkajú stručné zhrnutie projektu a popis spoločnosti, ktorá bude projekt realizovať. Ich využitie je hlavne na rýchlu prezentáciu pripravovaného projektu pre možných investorov.