ŠTÚDIA USKUTOČNITEĽNOSTI

Štúdia uskutočniteľnosti, taktiež nazývaná aj štúdia realizovateľnosti je materiál, v ktorom sa zhodnocuje a analyzuje potenciál navrhovaného projektu, ktorý je založený na rozsiahlom skúmaní a výskume na podporu procesu rozhodovania. Štúdia uskutočniteľnosti sa vypracováva hlavne pre veľké projekty a ako príloha k žiadostiam pre čerpanie z fondov EÚ.

Štúdia uskutočniteľnosti má za cieľ objektívne a racionálne odhaliť silné a slabé stránky existujúceho podniku alebo navrhovaného podniku, existujúce príležitosti a ohrozenia ako z ekonomického prostredia, tak i z prostredia životného. Taktiež slúži na zistenie potrebných zdrojov na uskutočnenie projektu a jeho vyhliadky na úspech.

Štúdia uskutočniteľnosti ponúka objektívny a dôveryhodný pohľad na celú stránku podniku, jeho podnikateľského zámeru s cieľom nestranného posúdenia a poskytnutia informácii pre druhú stranu.

Použitie štúdie uskutočniteľnosti:

  • obšírnejšie analyzovanie reálnosti alebo nereálnosti realizácie zámeru podnikateľského subjektu pri splnení stanovených podmienok, ktoré budú odrážať trh a jeho vplyvy.
  • investor (predkladateľ návrhu na spracovanie) získa podrobný a presný prehľad o výške investície, ktorá bude potrebná na realizáciu projektu, výšku prevádzkových nákladov, príjmov, návratnosti a efektívnosti podnikania zamýšľaného zámeru.
  • materiál je možné použiť ako podklad k získaniu úveru, pôžičky alebo podpory z rôznych podporných fondov, resp. od tichého spoločníka.
  • je nástrojom kontroly a riadenia podnikateľskej činnosti, či sa plnia zámery v podnikateľskom pláne a umožňuje analyzovať dôvody prípadných odchýlok.